wo 15-07-2015

ELITE JEUGD START TRAININGEN OP FANDAG 19 juli !!

NBB & NMB starten op 19 juli om 13u!!!

NOB start op 27 juli.

Prov-reg site Puyenbeke en Freethiel starten op 3 augustus.

Behalve de ploegen GU7a-b starten op 17 augustus en GU8a, PU8a & GU9a-b starten op 18 augustus. Allen Puyenbeke.

Pluimpjes site Freethiel starten in de week van 10 augustus.

Pluimpjes site Puyenbeke starten in de week van 17 augustus.